University of Phayao Medical Center and Hospital

ประวัติความเป็นมา

ชื่อ-นามสกุล
พทป.เก่ง ชัยขนะ
ตำแหน่ง
แพทย์แผนไทยประยุกต์
ข้อมูลเพิ่มเติม


ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้ช่วยสอนสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

สถานที่ทำงาน

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา

ระดับการศึกษา

ปี พ.ศ. 2557

 

พทป.บ. (แพทย์แผนไทยประยุกต์)    มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประสบการณ์การทำงาน

ปี พ.ศ. 2557

 

ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยประยุกต์

เวชรักษ์คลินิกแพทย์แผนไทย

จ.นนทบุรี

 

ปี พ.ศ. 2558

 

 

ปี พ.. 2560

 

ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยประยุกต์

โรงพยาบาลโรงเรียนนายเรือ

จ.สมุทรปราการ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: tinnakorn.ta วันที่: 12 Jun 2018 09:04