University of Phayao Medical Center and Hospital

ประวัติความเป็นมา

ชื่อ-นามสกุล
พญ.สรัสวดี เถลิงศก
ตำแหน่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม
Specialty :     กุมารเวชศาสตร์

Language Spoken :   อังกฤษ ,ไทย

 Qualification

.. 2559      วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

.. 2557      ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (กุมารเวชศาสตร์)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

.. 2553      แพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ประวัติการทำงาน

การทำงาน                ปี พ..                     ชื่อหน่วยงานที่ทำ

ตำแหน่งอาจารย์          2559 – ปัจจุบัน                    สาขาวิชาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: tinnakorn.ta วันที่: 8 Jun 2018 15:34