University of Phayao Medical Center and Hospital

ประวัติความเป็นมา

ชื่อ-นามสกุล
พญ.เพ็ญนิภัท นภีรงค์
ตำแหน่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม

Specialty :     รังสีวิทยาวินิจฉัย

Language Spoken :   อังกฤษ ,ไทย

Qualification

พ.ศ. 2558      วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

                    สาขารังสีวิทยาวินิจฉัยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. 2557       ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (รังสีวิทยาวินิจฉัย)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2552       แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ประวัติการทำงาน

การทำงาน                ปี พ.ศ.                      ชื่อหน่วยงานที่ทำ

ตำแหน่งอาจารย์         2558 - ปัจจุบัน          สาขาวิชาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: 58021781 วันที่: 8 Jun 2018 15:17