University of Phayao Medical Center and Hospital

ประวัติความเป็นมา

ชื่อ-นามสกุล
นพ.สรวิศ บุญญฐี
ตำแหน่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม
Specialty :
เวชศาสตร์ครอบครัว
Language Spoken :
อังกฤษ ,ไทย

Qualification

พ.ศ. 2560 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2556 แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

การทำงาน ปี พ.ศ. ชื่อหน่วยงานที่ทำ
ตำแหน่งอาจารย์ 2560 - ปัจจุบัน สาขาวิชาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: nantawat.mu วันที่: 8 Jun 2018 15:14