โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

University of Phayao Hospital

เพื่อสุขภาวะที่ดีที่สุดของทุกคน (WELL-BEING FOR ALL)

About Image
About Image
About Image

ปรัชญาชี้นำ

ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์" และ "ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน

วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยคุณภาพแห่งล้านนาตะวันออก

พันธกิจ

บริการ บริหาร จัดการเรียนการสอนและวิจัย ด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ผลงานวิจัย / บทความวิจัย / บทความทั่วไป / อื่นๆ.

จัดซื้อ/จัดจ้าง

#รายการ
1ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการซื้อครุภัณฑ์
2ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างทำครุภัณฑ์
3ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
4ขอความเห็นชอบและแผนจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อม
5ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ และลิฟท์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน 61 รายการ
6ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ประกอบอาคาร พร้อมติดตั้งจำนวน 27 รายการ
7ขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
8ขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบประมาณแผ่นดิน)
9แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบประมาณแผ่นดิน) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์
10แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
11แผนจัดซื้อน้ำยาสำหรับห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
12แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
13แผนจัดซื้อจัดจ้างยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
14หนังสือขอความเห็นชอบแผนจัดซื้อจัดจ้างยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
15แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
16แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าจ้างเหมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 7 รายการ
17หนังสือขอความเห็นชอบแผนจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
#รายการ
1ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศและลิฟท์โดยสาร พร้อมติดตั้ง จำนวน 61 รายการ
3ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) และโปรแกรมการบริหารจัดการข้อมูลภายในรังสีวิทยา (RIS)
4ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
5ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรักส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS)
6รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ลิฟท์โดยสาร
7รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ
8ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ และลิฟท์โดยสาร พร้อมติดตั้ง จำนวน 61 รายการ
9ร่างประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
10ร่างประกาศประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและส่งข้อมูลภาพ (PACS)
11รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ลิฟท์โดยสาร
12ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ และลิฟโดยสาร พร้อมติดตั้ง จำนวน 61 รายการฯ
13ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (ไม่เกิน 100,000) ไตรมาส 1-2564
#รายการ
#รายการ
1ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2แผนการจัดซื้อน้ำยา เพื่อตรวจสุขภาพพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2563
3แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำไตรมาส 4 จำนวน 205 รายการ
4แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำไตรมาส 4 จำนวน 8 รายการ
5แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำไตรมาส 3 จำนวน 6 รายการ
6แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 รายการ งานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบกรองผลิตน้ำ RO และเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติฯ
7แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม รายการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เตียงผู้ป่วยสามัญ จำนวน 48 เตียง ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
8แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีเร่งด่วน จัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ
9แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมการติดตั้งฯ
10แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน120 รายการ
#รายการ
1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ให้บริการธนาคารเลือด
2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์
3ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 14 เครื่อง
4ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการด้านเทคนิคการแพทย์ของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
5ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย และผ้าต่าง ๆ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
6ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (ไม่เกิน 100,000) ไตรมาส 3-2563
7ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (ไม่เกิน 100,000) ไตรมาส 2-2563
8ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (ไม่เกิน 100,000) ไตรมาส 1-2563
9ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (ไม่เกิน 100,000) ไตรมาส 3-2563
10ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (ไม่เกิน 100,000) ไตรมาส 2-2563
11ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (ไม่เกิน 100,000) ไตรมาส 1-2563
12ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563
#รายการ
1แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม จำนวน 4 รายการ
2แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการ โครงการก่อสร้างถนนและลานจอดรถบุคลากรภายในศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
3แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการ เช่ารถยนต์รับรอง จำนวน 1 คัน ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2567
4แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายการ จัดจ้าง บำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ
5แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ERP การเชื่อมโยงระบบบริหารโรงพยาบาลสำหรับศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
#รายการ