เปิดประตูสู่ความโปร่งใส

EIT

ช่องทางการตอบแบบสอบถามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 19 มีนาคม 2564 ตอบแบบสอบถามแบบวัดการรับรู้ ได้ที่ https://ita.up.ac.th/eit

ตอบแบบสอบถาม

University of Phayao Hospital

เพื่อสุขภาวะที่ดีที่สุดของทุกคน WELLBEING FOR ALL

About Image
About Image
About Image

ปรัชญาชี้นำ

ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์" และ "ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน

วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยคุณภาพแห่งล้านนาตะวันออก

พันธกิจ

บริการ บริหาร จัดการเรียนการสอนและวิจัย ด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ

รายงานสถานการณ์ โควิด-19

ติดเชื้อสะสม [+65]
หายแล้ว [+58]
รักษาอยู่ใน รพ. [7]
เสียชีวิต [+0]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ผลงานวิจัย / บทความวิจัย / บทความทั่วไป / อื่นๆ.

ประกาศจัดซื้อ / จัดจ้าง

ดูประกาศทั้งหมด
 • รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ลิฟท์โดยสาร
 • ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ และลิฟโดยสาร พร้อมติดตั้ง จำนวน 61 รายการฯ
 • รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2564
 • รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2563
 • รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2563
 • รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2563
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (ไม่เกิน 100,000) ไตรมาส 1-2564
 • ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 12 รายการ (กรณีขยายเวลาดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน)
 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ และลิฟท์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน 61 รายการ
 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ประกอบอาคาร พร้อมติดตั้งจำนวน 27 รายการ
 • บันทึกต่อท้ายสัญญา (ฉบับที่ 2) สัญญาเช่ารถยนต์ เลขที่ 36/2562
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม จำนวน 4 รายการ
 • ประกาศราคากลางจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการด้านเทคนิคการแพทย์ของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการด้านเทคนิคการแพทย์ของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการ โครงการก่อสร้างถนนและลานจอดรถบุคลากรภายในศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการ เช่ารถยนต์รับรอง จำนวน 1 คัน ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2567
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายการ จัดจ้าง บำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ERP การเชื่อมโยงระบบบริหารโรงพยาบาลสำหรับศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา