โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์

ส่องกล้องตรวจทางเดินน้ำดีและตับอ่อน (ERCP) สำเร็จรายแรก

อ่านต่อ

University of Phayao Hospital

เพื่อสุขภาวะที่ดีที่สุดของทุกคน (WELL-BEING FOR ALL)

About Image
About Image
About Image

ปรัชญาชี้นำ

ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์" และ "ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน

วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยคุณภาพแห่งล้านนาตะวันออก

พันธกิจ

บริการ บริหาร จัดการเรียนการสอนและวิจัย ด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ

รายงานสถานการณ์ โควิด-19

ติดเชื้อสะสม [+3,618]
หายแล้ว [+2,067,368]
เสียชีวิต [+38]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ผลงานวิจัย / บทความวิจัย / บทความทั่วไป / อื่นๆ.

จัดซื้อ/จัดจ้าง

#รายการ
1ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบประมาณแผ่นดิน)
2แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม
3ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อน้ำยาสำหรับห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
6ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
7ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการซื้อครุภัณฑ์
8ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างทำครุภัณฑ์
9ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
10ขอความเห็นชอบและแผนจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อม
11ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ และลิฟท์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน 61 รายการ
12ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ประกอบอาคาร พร้อมติดตั้งจำนวน 27 รายการ
13ขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
14ขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบประมาณแผ่นดิน)
15แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบประมาณแผ่นดิน) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์
16แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
17แผนจัดซื้อน้ำยาสำหรับห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
18แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
19แผนจัดซื้อจัดจ้างยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
20หนังสือขอความเห็นชอบแผนจัดซื้อจัดจ้างยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
21แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
22แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าจ้างเหมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 7 รายการ
23หนังสือขอความเห็นชอบแผนจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
#รายการ
1ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างทำครุภัณฑ์ประกอบอาคาร พร้อมติดตั้ง จำนวน 18 รายการ
2ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบกันซึม อาคารผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำครุภัณฑ์ประกอบอาคาร พร้อมติดตั้ง จำนวน 18 รายการ
4ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบกันซึม อาคารผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
5ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำครุภัณฑ์ประกอบอาคาร พร้อมติดตั้ง จำนวน 18 รายการ
6ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
7ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สำหรับห้องผ่าตัด จำนวน 2 ชุด (4 รายการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
8ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ไม่น้อยกว่า 64 สไลด์
9ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
10ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศและลิฟท์โดยสาร พร้อมติดตั้ง จำนวน 61 รายการ
11ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) และโปรแกรมการบริหารจัดการข้อมูลภายในรังสีวิทยา (RIS)
12ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
13ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรักส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS)
14รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ลิฟท์โดยสาร
15รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ
16ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ และลิฟท์โดยสาร พร้อมติดตั้ง จำนวน 61 รายการ
17ร่างประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
18ร่างประกาศประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและส่งข้อมูลภาพ (PACS)
19รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ลิฟท์โดยสาร
20ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ และลิฟโดยสาร พร้อมติดตั้ง จำนวน 61 รายการฯ
21ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (ไม่เกิน 100,000) ไตรมาส 1-2564
#รายการ
1สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564
2สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564
3สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564
4สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564
5สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564
6สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564
7สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
8สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564
9สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563
10สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
11สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563
#รายการ
#รายการ
1ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2แผนการจัดซื้อน้ำยา เพื่อตรวจสุขภาพพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2563
3แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำไตรมาส 4 จำนวน 205 รายการ
4แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำไตรมาส 4 จำนวน 8 รายการ
5แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำไตรมาส 3 จำนวน 6 รายการ
6แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 รายการ งานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบกรองผลิตน้ำ RO และเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติฯ
7แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม รายการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เตียงผู้ป่วยสามัญ จำนวน 48 เตียง ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
8แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีเร่งด่วน จัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ
9แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมการติดตั้งฯ
10แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน120 รายการ
#รายการ
1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ให้บริการธนาคารเลือด
2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์
3ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 14 เครื่อง
4ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการด้านเทคนิคการแพทย์ของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
5ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย และผ้าต่าง ๆ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
6ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (ไม่เกิน 100,000) ไตรมาส 3-2563
7ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (ไม่เกิน 100,000) ไตรมาส 2-2563
8ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (ไม่เกิน 100,000) ไตรมาส 1-2563
9ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (ไม่เกิน 100,000) ไตรมาส 3-2563
10ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (ไม่เกิน 100,000) ไตรมาส 2-2563
11ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (ไม่เกิน 100,000) ไตรมาส 1-2563
12ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563
#รายการ
1แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม จำนวน 4 รายการ
2แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการ โครงการก่อสร้างถนนและลานจอดรถบุคลากรภายในศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
3แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการ เช่ารถยนต์รับรอง จำนวน 1 คัน ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2567
4แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายการ จัดจ้าง บำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ
5แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ERP การเชื่อมโยงระบบบริหารโรงพยาบาลสำหรับศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
#รายการ