University of Phayao Medical Center and Hospital

ค้นหาแพทย์
บริการนัดหมาย โทร 054 466 666 ต่อ 7000

ประกาศจัดซื้อ / จัดจ้าง

63

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมการติดตั้งฯ 2/28/2020 9:16:59 AM

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน120 รายการ 2/28/2020 9:16:15 AM

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 9 รายการ 2/28/2020 9:16:01 AM

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 45 รายการ 2/28/2020 9:13:49 AM

การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2562 ถึงเดือน ธ.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63017571664) 1/31/2020 5:13:20 PM

รายงานการติดตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 1/24/2020 11:07:51 AM

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 1/24/2020 9:38:21 AM

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 1/24/2020 9:37:11 AM

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 10 รายการ 1/24/2020 9:22:21 AM

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดซื้อยา ครั้งที่ 1 12/17/2019 9:50:56 AM

อ่านเพิ่มเติม

62

บันทึกต่อท้ายสัญญา (ฉบับที่ 2) สัญญาเช่ารถยนต์ เลขที่ 36/2562 8/2/2019 2:27:12 PM

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม จำนวน 4 รายการ 5/2/2019 6:13:48 PM

ประกาศราคากลางจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการด้านเทคนิคการแพทย์ของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 4/5/2019 12:13:25 AM

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการด้านเทคนิคการแพทย์ของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 4/5/2019 12:14:42 AM

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการ โครงการก่อสร้างถนนและลานจอดรถบุคลากรภายในศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 3/22/2019 11:58:50 AM

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการ เช่ารถยนต์รับรอง จำนวน 1 คัน ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2567 3/13/2019 11:13:47 AM

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายการ จัดจ้าง บำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ 2/27/2019 10:52:56 AM

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ERP การเชื่อมโยงระบบบริหารโรงพยาบาลสำหรับศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 2/27/2019 10:50:40 AM

อ่านเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม